അച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്ക് ഒരു വർഷം | Remembering My Father

അച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്ക് ഒരു വർഷം. ചെരിപ്പിടാത്ത, പിശുക്കനായ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്ക് ഇന്നേക്ക് ഒരുവർഷം. ചെത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്‌തു കിട്ടിയ ഇരുന്നൂറ്റന്പത് രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ദിവസക്കൂലി കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം വളർത്തി, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം – അതിനുമപ്പുറം – തന്ന് നേരത്തെ അവസാനിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്കച്ഛന്റേത്. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നസമയത്ത്, പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ ദിവസങ്ങളോളം ക്ലാസിനു പുറത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് ചെത്തുമുതൽ തേങ്ങ പൊതിക്കൽ വരെ ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തിയ അച്ഛന്റെ വില […]

The Online Study Option – MOOCs

The following article penned by me was published by The Hindu daily on 25-May-2014 in its Open Page. Read on The Hindu’s website: http://www.thehindu.com/opinion/open-page/the-online-study-option/article6044953.ece “Hey Rakesh, did you attend Prof. Andrew’s Machine Learning lecture?” The next time you hear someone asking thus, don’t be sure Rakesh is a Stanfordian. The world has changed, and so have […]

Article on Civilian Awards in India

Here is an article written by me and published by Padhippura page of Malayala Manorama daily, on 16-Dec-2013.   Arunanand T A Readers also enjoyed: How to Select an IT Job? An article by me, published in “Career Guru” page of… Engineering Education: 10 Mandates Yesterday, I stumbled upon a new shared on Facebook, about… […]

Adulteration in Food in India

The Hon’ble Supreme Court of India has, today, ruled that milk adulteration is punishable with life imprisonment. I would read this sentence as one of the most important and historic rulings by the Hon’ble SCI. If I remember correctly, the Hon’ble SCI had expressed its serious concern and anguish over the same case back in […]

How to Select an IT Job?

An article by me, published in “Career Guru” page of Malayala Manorama daily on 26-Nov-2013.   Click on the image to read in high resolution.   Read a an elaborate version here:   Arunanand T A Readers also enjoyed: GATE – An Overview . Hi all,   So many friends of mine have… How to […]